Поновљени поступак Услуга израде дела пројектно техничке документације за изградњу школе за основно музичко образовање(пројекат електро инсталација)

Број У5/2021

17.03.2021.г.

На основу Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), објављујемо и упућујемо потенцијалним понуђачима

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца: Јавно предузећe за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник''

Адреса наручиоца: Ул. Живадина Апостоловића бр. 8, Трстеник

Интернет страница наручиоца: www.direkcijats.rs

Врста наручиоца: Правно лице

Врста поступка набавке: Поновљен поступак набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује, у складу са чланом 27, став 1, тачка 1) Закона о јавним набавкама

Врста предмета: Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке: Израда дела пројектно техничке документације за изградњу школе за основно музичко образовање, које ће се урадити на бази пројектног задатка 

Наручиоца. Наручилац обезбеђује катастарске подлоге потребне за израду документације.

Обим пројектне документације обухвата:

А1)- израда дела пројекта за грађевинску дозволу (ПГД)- пројекат аутоматске детекције и дојаве пожара – свеска 5/1, на основу издатих локацијских услова , пројектног задатка 

Наручиоца и инструкција Главног пројектанта и пројекта Архитектуре. Пројектант је дужан да изврши исправке пројекта на основу захтева техничке контроле ;

А2)- израда дела пројекта за грађевинску дозволу (ПГД)- пројекат структурног кабловског система (рачунарска мрежа и инсталације телефона) – свеска 5/2, на основу издатих 

локацијских услова , пројектног задатка Наручиоца и инструкција Главног пројектанта и пројекта Архитектуре. Пројектант је дужан да изврши исправке пројекта на основу захтева техничке 

контроле ;

А3)- израда елабората заштите од пожара уз пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) - , на основу издатих локацијских услова , пројектног задатка Наручиоца и инструкција Главног 

пројектанта и свих делова пројекта за грађевинску дозволу

Б1) - израда дела пројекта за Извођење (ПЗИ)- пројекат аутоматске детекције и дојаве пожара – свеска 5/1, на основу Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД), важећих нормативних 

аката и прописа, као и на основу инструкција Главног пројектанта односно пројекта Архитектуре;

Б2) - израда дела пројекта за Извођење (ПЗИ)- пројекат структурног кабловског система (рачунарска мрежа и инсталације телефона) – свеска 5/2, .на основу Пројекта за 

грађевинску 

дозволу (ПГД), важећих нормативних аката и прописа, као и на основу инструкција Главног пројектанта односно пројекта Архитектуре;

Б3) - израда Главног пројекта заштите од пожара , на основу Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД), важећих нормативних аката и прописа, као и на основу инструкција Главног 

пројектанта и свих делова пројекта за грађевинску дозволу.

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Критеријум за оцењивање понуде је цена

Начин преузимања конкурсне документације:

Конкурсна документација се може преузети:

- лично на адреси наручиоца: Јавно предузећe за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник'', ул. Живадина Апостоловића бр. 8, Трстеник, сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова, до 

дана и часа истека рока за подношење понуда, уз писмено овлашћење, или

- путем електронске поште на e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. , сваког радног дана, у времену од 7,00 до 15,00 часова, или

- на интернет страници наручиоца www.direkcijats.rs

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Привредни субјект понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се 

први пут отвара или путем електронске поште на e-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Јавно предузећe за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник'', ул. Живадина Апостоловића бр. 8, Трстеник, са назнаком: „Понуда за набавку 

услуге – Услуга израде дела пројектно техничке документације за изградњу школе за основно музичко образовање, набавка број У5/2021 - НЕ ОТВАРАТИ“ или послати путем 

електронске поште на e-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Рок за подношење понуде је 24.03.2021. године до 12,00 часова.

Понуда се сматра благовременом уколико је примњена од стране наручиоца до 24.03.2021. године до 12,00 часова.

Место, време и начин отварања понуде:

Јавно отварање понуда одржаће се 24.03.2021. у 12,30 часова, на адреси наручиоца Јавно предузећe за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник'', ул. Живадина Апостоловића бр. 8, 

Трстеник. Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници подносилаца понуда.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Пре почетка поступка отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварању понуда, дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће 

доказати овашћење за учешће у поступку отварања понуда.

Овлашћење мора бити заведено код понуђача (са бројем и датумом) и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико представник понуђача не достави наведено овлашћење, 

представник ће бити третиран као општа јавност и неће моћи активно да учествује у поступку отварања.

Уколико поступку отварања присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се као такав легитимише изводом из АПР-а и личним документима (лична карта, пасош и др.). Уколико 

понуђач не достави наведени извод из АПР-а, Комисија ће пре почетка отварања понуде извршити проверу података на сајту АПР.

Рок за доношење одлуке: Оквирни рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора је 10 дана од дана отварања понуда.

Лице за контакт: Миливоје Бежановић на e-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. - област пројектовања.

Прилог:

- ИДР- Идејно решење за изградњу објекта основног музичког образовања, које је израдило Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „ Трстеник “, број IDR – V6490 од б

децембра 

2018.године ;

- Локацијски услови број ROP-TRS-334-LOCA-1/2019. од 05.06.2019. год.

Позив за подношење понуда Конкурсна документација
Локацијски услови Пројектна документација
Одлука о додели уговора