2021

План набавки на које се Закон не примењује за 2021
Поновљени поступак Услуга израде дела пројектно техничке документације за изградњу школе за основно музичко образовање(пројекат машинских инсталација)
Поновљени поступак Услуга израде дела пројектно техничке документације за изградњу школе за основно музичко образовање(пројекат електро инсталација)
Набавка резервних делова и потрошног материјала за путничка возила
Услуга поправке и одржавања путничких возила у току 2021.године
Набавка канцеларијског материјала
Услуга израде дела пројектно техничке документације за реконструкцију капеле и наткривање платоа
Поновљени поступак Набавка горива за путничка возила за потребе наручиоца у току 2021.године
Услуга израде дела пројектно техничке документације и надзора за реконструкцију дела (2/5) индустријске хале бр. 20 у оквиру комплекса „Западна Морава“ у Трстенику на кат. парцели 4587/1 КО Трстеник (машински део)
Услуга израде дела пројектно техничке документације и надзора за реконструкцију дела (2/5) индустријске хале бр. 20 у оквиру комплекса „Западна Морава“ у Трстенику на кат. парцели 4587/1 КО Трстеник (електро део)
Набавка боје за обележавање хоризонталне сигнализације
Услуга израде ИДП за реконструкцију тротоара на државном путу
Услуга израде Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације за обележавање пешачког прелаза на делу државног пута ИБ-23
Услуга ревизије финансијских извештаја за 2021.годину
Набавка боје за обележавање хоризонталне сигнализације на улицама
Набавка пропагандног материјала за потребе наручиоца у току 2021.године