Структура и број запосленихТАБЕЛА О СТУКТУРИ И БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ

ЈП ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА „ТРСТЕНИК“Укупан број запослених
 Укупан број запослених на неодређено време
Укупан број запослених на одређено време
Полна структура
Број запослених лица са инвалидитетом
 Квалификациона структура запослених
 Приправници

М

Ж

ВСС

ВС

ССС IV

ССС III

НК

29

26

3

18

11

1

11

3

11

2

2

/