2022

 План набавки на које се Закон не примењује за 2022. godinu
Набавка потрошног материјала за потребе наручиоца у току 2022.године.
Услуга техничке контроле пројекта за грађевинску дозволу за изградњу терена за фудбал у Трстенику на кат. парц. 2551.
Набавка уређаја за комуникацију
Услуга поправке и одржавања путничких возила Наручиоца у току 2022.године
Поновљени поступак Набавка резервних делова и потрошног материјала за путничка возила за потребе наручиоца у току 2022.године
Поновљени поступак Набавка канцеларијског материјала за потребе наручиоца у току 2022.године
Набавка горива за путничка возила за потребе наручиоца у току 2022.године
Набавка боје за обележавање хоризонталне сигнализације на улицама и урбаног мобилијара
Набавка боје за обележавање хоризонталне сигнализације на улицама и урбаног мобилијара 2
Услуга ревизије финансијских извештаја за 2022.годину
Набавка боје за обележавање хоризонталне сигнализације на улицама 
Услуга израде техничке документације - пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације