Услуга поправке и одржавања путничких возила у току 2021.године

Број У3/2021

09.03.2021.г.

На основу Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), објављујемо и упућујемо потенцијалним понуђачима

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца: Јавно предузећe за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник''

Адреса наручиоца: Ул. Живадина Апостоловића бр. 8, Трстеник

Интернет страница наручиоца: www.direkcijats.rs

Врста наручиоца: Правно лице

Врста поступка набавке: Поступак набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује, у складу са чланом 27, став 1, тачка 1) Закона о јавним набавкама

Врста предмета: Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке: Услуга поправке и одржавања путничких возила Наручиоца у току 2021.године.

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда, а на основу следећих критеријума: 80 бодова за најнижу цену и 20 

бодова за најмању удаљеност од сервиса понуђача до седишта наручиоца.

Начин преузимања конкурсне документације:

Конкурсна документација се може преузети:

- лично на адреси наручиоца: Јавно предузећe за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник'', ул. Живадина Апостоловића бр. 8, Трстеник, сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова, до 

дана и часа истека рока за подношење понуда, уз писмено овлашћење, или

- путем електронске поште на e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. , сваког радног дана, у времену од 7,00 до 15,00 часова, или

- на интернет страници наручиоца www.direkcijats.rs

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Привредни субјект понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се 

први пут отвара или путем електронске поште на e-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Јавно предузећe за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник'', ул. Живадина Апостоловића бр. 8, Трстеник, са назнаком: „Понуда за набавку 

услуге – Услуга поправке и одржавања путничких возила, набавка број У3/2021 - НЕ ОТВАРАТИ“ или послати путем електронске поште на e-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Рок за подношење понуде је 16.03.2021. године до 12,00 часова.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 16.03.2021. године до 12,00 часова.

Место, време и начин отварања понуде:

Јавно отварање понуда одржаће се 16.03.2021. у 12,30 часова, на адреси наручиоца Јавно предузећe за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник'', ул. Живадина Апостоловића бр. 8, 

Трстеник. Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници подносилаца понуда.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Пре почетка поступка отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварању понуда, дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће 

доказати овашћење за учешће у поступку отварања понуда.

Овлашћење мора бити заведено код понуђача (са бројем и датумом) и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико представник понуђача не достави наведено овлашћење, 

представник ће бити третиран као општа јавност и неће моћи активно да учествује у поступку отварања.

Уколико поступку отварања присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се као такав легитимише изводом из АПР-а и личним документима (лична карта, пасош и др.). Уколико 

понуђач не достави наведени извод из АПР-а, Комисија ће пре почетка отварања понуде извршити проверу података на сајту АПР.

Рок за доношење одлуке: Оквирни рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора је 10 дана од дана отварања понуда.

Лице за контакт: Поповић Слободанка, дипл. правник, e-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

Позив за подношење понуда Конкурсна документација
Одлука о додели уговора