Поновљени поступак Набавка горива за путничка возила за потребе наручиоца у току 2021.године

 

 

Број Д4/2021

07.04.2021.г.

На основу Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), објављујемо и упућујемо потенцијалним понуђачима

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца: Јавно предузећe за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник''

Адреса наручиоца: Ул. Живадина Апостоловића бр. 8, Трстеник

Интернет страница наручиоца: www.direkcijats.rs

Врста наручиоца: Правно лице

Врста поступка набавке: Поновљен поступак набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује, у складу са чланом 27, став 1 Закона о јавним набавкама

Врста предмета: Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке: Набавка горива за путничка возила за потребе наручиоца у току 2021.године.

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да поседује минимум:

- 1 (једну) бензинску пумпу на територији општине Трстеник,

- 1 (једну) бензинску пумпу на територији града Ниша,

- 3 (три) бензинске пумпе на територији града Београда,

- 1 (једну) бензинску пумпу на територији града Новог Сада,

- 1 (једну) бензинску пумпу на територији града Крагујевца,

и још минимум 20 (двадесет) бензинских пумпи на територији Србије на којима је могућe да се точи Евродизел и Евро премијум БНБ-95.

Примарно место испоруке добара је бензинска станица (пумпа) на територији насељеног места Трстеник, а по потреби и бензинске пумпе Понуђача на територији Србије. Понуђач је у обавези да достави списак свих пумпи са тачно одређеном локацијом.

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Критеријум за оцењивање је најниже понуђена цена. У случају када су две понуде са истом понуђеном ценом Наручилац ће доделити уговор понуђачу са повољнијим условима плаћања. Уколико и ти услови буду исти, одлучиће   бољa мрежa распрострањености бензинских станица по Србији. Уколико и ти услови буду исти, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.

Начин преузимања конкурсне документације:

Конкурсна документација се може преузети:

- лично на адреси наручиоца: Јавно предузећe за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник'', ул. Живадина Апостоловића бр. 8, Трстеник, сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова, до дана и часа истека рока за подношење понуда, уз писмено овлашћење, или

- путем електронске поште на e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. , сваког радног дана, у времену од 7,00 до 15,00 часова, или

- на интернет страници наручиоца www.direkcijats.rs

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Привредни субјект понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара или путем електронске поште на e-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Јавно предузећe за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник'', ул. Живадина Апостоловића бр. 8, Трстеник, са назнаком: „Понуда за набавку добара – Набавка горива за путничка возила, набавка број Д4/2021 - НЕ ОТВАРАТИ“  или послати путем електронске поште на e-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Рок за подношење понуде је 14.04.2021. године до 12,00 часова.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 14.04.2021. године до 12,00 часова.

Место, време и начин отварања понуде:

Јавно отварање понуда одржаће се  14.04.2021. у 12,30 часова, на адреси наручиоца Јавно предузећe за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник'', ул. Живадина Апостоловића бр. 8, Трстеник. Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници подносилаца понуда.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Пре почетка поступка отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварању понуда, дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овашћење за учешће у поступку отварања понуда.

Овлашћење мора бити заведено код понуђача (са бројем и датумом) и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико представник понуђача не достави наведено овлашћење, представник ће бити третиран као општа јавност и неће моћи активно да учествује у поступку отварања.

Уколико поступку отварања присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се као такав легитимише изводом из АПР-а и личним документима (лична карта, пасош и др.). Уколико понуђач не достави наведени извод из АПР-а, Комисија ће пре почетка отварања понуде извршити проверу података на сајту АПР.

Рок за доношење одлуке: Оквирни рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора је 10 дана од дана отварања понуда.

Лице за контакт: Поповић Слободанка, дипл. правник, e-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Позив за подношење понуда Конкурсна документација
Одлука о додели уговора