Израда пројектне документације фискултурне сале у оквиру ОШ ''Свети Сава'' у Трстенику

Јавно предузеће за уређивање грађевинског

Земљишта ''ТРСТЕНИК''

Живадина Апостоловића бр. 8

Трстеник

Број ЈНМВУ 01/2020-1

Датум: 14.01.2020

На основу члана 60 Закона о јавним набавкама (Сл. гласник бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015),

објављујемо

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта '' Трстеник''

Адреса наручиоца: Живадина Апостоловића бр. 8, 37240 Трстеник

Интернет страница наручиоца: www.direkcijats.rs

Врста наручиоца: Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник''

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: Услуга

За услугу:опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Израда

пројектне документације фискултурне сале у оквиру ОШ ''Свети Сава'' у Трстенику,

партерном уређењу школског дворишта и радова на адаптацији постојећег објекта школе

Набавка шифра 71220000 услуга пројектовања у архитектури.

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена. У случају да две или више понуда

имају исту понуђену укупну цену, Наручилац ће доделити уговор о јавној набавци понуђачу који

је понудио краћи рок извршења услуге израде техничке документације која представља део

предмета ове јавне набавке. У случају и тог подударања биће примењено жребање.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна

документација доступна:

Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs или

на интернет страници наручиоца http://www.direkcijats.rs

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: Јавно предузеће за

уређивање грађевинског земљишта '' Трстеник'', ул. Живадина Апостоловића бр. 8, 37240 Трстеник

или непосредно (лично) у канцеларији предузећа, са назнаком „Не отварати - Понуда за јавну

набавку услуга - Израда пројектне документације фискултурне сале у оквиру ОШ ''Свети

Сава'' у Трстенику, партерном уређењу школског дворишта и радова на адаптацији

постојећег објекта школе, ЈНМВ У 1/2020.'' На полеђини коверте уписује свој тачан назив и

адресу, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

Рок за подношење понуда је до 24.01.2020. године до 11:00 часова.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда одржаће се 24.01.2020. године у 11:30 часова, на адреси наручиоца Јавно

предузеће за уређивање грађевинског земљишта '' Трстеник'', ул. Живадина Апостоловића бр. 8,

37240 Трстеник, у просторијама предузећа.

Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници

подносилаца понуда.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати

поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће

доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

Овлашћење мора бити заведено код понуђача (са бројем и датумом), потписано од стране

овлашћеног лица понуђача. Уколико представник понуђача не достави наведено овлашћење,

представник ће бити третиран као општа јавност и неће моћи да активно учествује у поступку

отварања.

Уколико поступку отварања присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се као

такав легитимише изводом из АПР и личним документима (лична карта, пасош и др.). Уколико

понуђач не достави наведени извод из АПР, Комисија ће пре почетка отварања понуда извршити

проверу података на сајту АПР.

Рок за доношење одлуке: Оквирни рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора је

10 дана од дана отварања понудаа.

Лице за контакт: Дијана Филиповић, тел/факс: 037/712-047, адреса електронске поште:

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. и Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Позив за подношење понуда Конкурсна документација
Одговор  Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору