Издавање објеката за уличну продају

1 1 20191205 10633977252 1 20191205 1954796814

 

Бр. 1318
08.12.2021. год.
Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта ''ТРСТЕНИК'' из Трстеника, у складу са Закључком Општинског већа општине Трстеник бр.361-24/2021-03 од 08.12.2021. год.
О Б А В Е Ш Т А В А

Да даје у закуп путем лицитације, 8 (осам) објеката за уличну продају -дрвене кућице, у ПЕШАЧКОЈ ЗОНИ у Трстенику, на кат. парцели бр. 5408/1 КО Трстеник, у улици Кнегиње Милице, испред стамбено-пословног објекта ''Кула'' и робне куће.
Намена објеката је трговина (не храна и пиће). Прихватљиве су делатности које не захтевају постојање санитарно-хигијенских услова односно за које није неопходно постојање санитарног точећег места и санитарног чвора. Наведени објекти немају услове за прикључак на постојећу мрежу водовода и канализације и струје. 
Монтажни објекти су од дрвета, у основи 2х2 м, са улазним бочним вратима димензије 0,90 х 2 м. Објекти су постављени на подлогу од вибропресованих плоча.
Лицитира се закуп објекта у периоду од  17.12.2021. до 17.01.2022.  године. Закуп се плаћа одмах приликом закључивања уговора, а по завршеном поступку доделе. Лицитација ће се обавити дана 16.12.2021.  године у просторијама ЈП за уређивање грађевинског земљишта ‘’Трстеник’’ са почетком у 10,00. сати.
Почетна цена закупа за једну јединицу износи 6.000,00 динара, без ПДВ-а.
Гарантни износ-депозит, који учесници уплаћују за учешће у лицитацији за закуп износи 1.000,00 динара по свакој јединици.
Такође, закупци су у oбавези  да кућице  врате о свом трошку на локацију код базена Спортског центра у Трстенику. Као гаранцију за повраћај истих дужни су да положе депозит у износу од  5.000,00 динара
Учесници су дужни да поднесу пријаву за учешће на лицитацији за закуп са тачном ознаком јединице за коју конкуришу као и доказ о уплати депозита (уплаћује се на благајни предузећа), најкасније до 16.12.2021. године, до 9.00 сати.
Важиће само оне комплетне пријаве које стигну у предузеће до наведеног рока, без обзира да ли су послате поштом или су достављене лично.         
Право учешћа имају сва правна и физичка лица.
Пријава за учешће на лицитацији за закуп мора да има јасну ознаку за коју се јединицу конкурише, име и презиме, очево име, ЈМБГ, пуну адресу, телефон, а за правна лица назив и седиште фирме, ПИБ, овлашћење за лице које заступа исту. 
Пријава за учешће се може подићи у предузећу или са  веб сајта предузећа  www.direkcijats.rs  .      
Поступак спровођења лицитације спроводи комисија за расписивање лицитације.      Закуп за доделу јединице формира се по принципу најповољније цене. 
Лицитациони корак износи 500,00 динара у односу на претходно понуђену цену, а да би се лицитирање спровело треба да се пријаве и присуствују најмање два лицитанта.     
У случају да се за неку јединицу пријави један кандидат, исти може излицитирати наведену јединицу уколико прихвати да плати износ почетне цене.
Учесник који добије јединицу у закуп, дужан је да одмах по додели јединице у закуп закључи уговор као и да изврши плаћање.  Ако лице коме је дата у закуп јединица, својом кривицом не закључи уговор у датом року, сматраће се да је одустао од дате јединице и нема право повраћаја депозита, и тада се јединица додељује, следећем понуђачу.
Гарантни износ учесника који излицитира  закуп јединице као најповољнији понуђач биће урачунато у цену закупа . 
У случају одустанка закупца у току трајања закупа, предузеће задржава уплаћени закуп као и депозит на име повраћаја кућице на тражену локацију. 
Учесник који не успе у лицитацији за предметни закуп, има право на повраћај гарантног  износа у року од 3 дана након одржане лицитације.
Учесник поступка који је незадовољан одлуком о додели јединице, може у року од 3 дана од пријема исте одлуке, уложити приговор  Надзорном одбору предузећа.
        
Ближе информације се могу добити у ЈП за уређивање грађевинског земљишта Трстеник, Ж. Апостоловића бр.8 или на тел. 037/712-047. 

 

 pdfПријава