Отуђење земљишта у јавној својини општине Трстеник 2750/8 К.О. Трстеник

plac na ulazu 20210309 1885342082plac na ulazu 20210309 1156228676
 

На основу Закона о јавној својини (Сл. гл.РС бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др. Закон, 108/16, 113/2017 и 95/2018),Закона о планирању и изградњи (Сл. гл.РС бр. 72/09,81/09-исправка, 64/10- Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13 Одлука УС, 132/14,145/14 и 83/18, 31/19 и 37/19),члана 19 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (Сл.гласник РС бр. 16/18), Одлуке о грађевинском земљишту (Сл.лист општине Трстеник бр 6/17) и Одлуке СО Трстеник бр. 022-15/2021-01 од 12.02.2021. год., Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник’’ из Трстеника

р а с п и с у ј е:

ОГЛАС

О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ

РАДИ ОТУЂЕЊА ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

 

 

1.Подаци о грађевинском земљиштуПредмет је отуђење јавним надметањем земљишта у јавној својини општине Трстеник, и то кат.парцеле бр.2750/8 КО Трстеник, грађевинска парцела, улица Цара Душана,уписане у Лист  непокретности број 4423 КО Трстенику површини од 72 м2.

2. Намена кат.пацеле: грађевинско земљиште

3. Степен комуналне опремљености Парцела је у потпуности комунално опремљена (водовод, кишна и фекална канализација). Могућност прикључења ЕЕ и ТТ инсталације.

4. Почетни износ цене за отуђење кат.парцеле утврђен је на основу Одлуке СО Трстеник, о покретању поступка отуђења земљишта у јавној својини, бр. 022-12/2021-01 од 12.02.2021. године, и износи 11,00 еура/м2што за укупну површину од 72 м2, износи 792,00 еура. Предметно земљиште се отуђује лицу које понуди највећу цену за предметно земљиште.

5. Рок и начин плаћања цене и последице пропуштања

Излицитирани износ се плаћа једнократно, у року од 30 дана, од дана закључења уговора о отуђењу земљишта. Подносилац пријаве губи право на повраћај депозита ако буде изабран за најповољнијег понуђача, а не закључи уговор и не уплати купопродајну цену у предвиђеном року. Учесник коме се отуђује земљиште дужан је да у року од 30 дана, од дана достављања решења о отуђењу земљишта, закључи уговор о отуђењу земљишта.Ако лице коме се решењем отуђује земљишта, својом кривицом, не закључи уговор у датом року, сматраће се да је одустао и нема право повраћаја депозита.Уколико учесник који је излицитирао највећи износ цене, одустане, пошто председник комисије објави да је јавно надметање завршено, а пре доношења решења о отуђењу, нема право повраћаја депозита.Понуђачима чија понуда није прихваћена као најповољнија, депозит се враћа у року од 5 дана, од дана одржаног јавног надметања. Ако најповољнији понуђач не плати понуђену цену у року, закључком се оглашава да је продаја без дејства према њему и земљиште нуди следећем по реду најповољнијем понуђачу, уз одређивање рока за плаћање понуђене цене и тако редом, док се не исцрпе сви понуђачи са јавног надметања. Ако ниједан понуђач не плати понуђену цену у року, утврђује се да прва продаја није успела. СО Трстеник ће, на предлог Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник'', донети решење о стављању ван снаге решења о отуђењу, при чему ова лица немају право на повраћај уплаћеног депозита.

6. Рок за привођење грађевинског земљишта намени тече од дана подношења пријаве радова, у складу са чланом 140 и 148 Закона о планирању и изградњи.

7. Депозит (висина депозита и рок уплате)

Депозит за учешће на јавном надметању износи 20% од укупне вредности катастарске парцеле односно 158,40 еура и исти се уплаћује у динарској противвредности по средњем званичном  курсу НБС на дан уплате, на текући рачун Општине Трстеник бр. 840-841151843-84, по моделу 97 позив на број 80-103а најкасније до 05.04.2021. године.Депозит учесника коме се отуђује земљиште биће урачунато у цену отуђења.

8. Обавезан садржај пријаве и исправе које је потребно доставити уз пријаву

Пријава за учествовање у поступку јавног надметања се доставља у затвореној коверти са видљивом назнаком на коју локацију и коју грађевинску парцелу се односи. На полеђини коверте  обавезно је навести назив и адресу подносиоца пријаве.Пријава правног лица мора да садржи назив и седиште, контакт телефон, назив банке и број рачуна на који се врши евентуални повраћај депозита и мора бити потписана од стране  овлашћеног лица. Уз пријаву правног лица се прилаже извод из регистра привредних субјеката надлежног органа, не старији од 30 дана, као и копија решења о додељеном пореском идентификационом броју.Пријава физичког лица мора да садржи име и презиме, адресу и контакт телефон, назив банке и број рачуна на који се врши евентуални повраћај депозита и мора бити потписана. Уз пријаву се прилаже фотокопија личне карте или одштампани извод биометријске личне карте, а за страна лица фотокопија пасоша.У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник,пуномоћје за заступање мора бити оверено од стране јавног бележника. Исто се доставља уз пријаву.Уз пријаву се подноси доказ о уплати депозита.Уз пријаву мора да се достави изјава подносиоца пријаве да прихвата све услове.Пријаву не могу поднети председник нити било који члан Комисије за грађевинско земљиште.

9. Рок за подношење пријаве

Пријаве за учешће у поступку се достављају најкасније до 05.04.2021.г. до 12.00 часова.Пријаве поднети на адресу (или лично на писарници предузећа): Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник'', Ж.Апостоловића бр.8, Трстеник.

10. Место и време одржавања јавног надметања

Јавно надметање ће се одржати дана 06.04.2021. године у просторијама Народног универзитета Трстеник,К. Милице бр. 16, сала Већнице на спрату са почетком у 14,00 сати.Јавном надметању дужан је да присуствује подносилац пријаве, односно лице које поседује уредно овлашћење подносиоца пријаве.

11. Непотпуне и неблаговремене пријаве

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе које су прописане јавним огласом или су подаци дати супротно објављеним условима.Благовременом се сматра пријава приспела до дана и сата датог у јавном огласу, без обзира да ли су послате поштом или су достављене лично.Лицима која немају комплетну документацију, неће бити омогућено учешће на јавном надметању, а почетком исте не постоји могућност докомплетирања пријаве. Непотпуне и неблаговремене пријаве ће бити одбачене.

Поступак јавног надметања спроводи комисија за расписивање јавног надметања.Да би се надметање спровело потребно је да се пријави и присуствујједан учесник - понуђач.Термин за разгледање непокретности, утврдиће се договором са заинтересованим лицима.

Ближе информације се могу добити у Јавном предузећу за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник'', Ж.Апостоловића бр.8 или на тел. 037/712-047.Овај оглас се налази и на сајту Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник'' www.direkcijats.rs, сајту Општинске управе Трстеник www.trstenik.rs, као и на огласним таблама Општинске управе Трстеник и ЈП за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник“.

Пријава правно лице Пријава физичко лице
Изјава правно лице Изјава физичко лице