Издавање јавног земљишта локација ''Појило''

1 1 20191008 20204676702 2 20191008 1425970173

 

 

Бр. 792/1-1

02.10.2019.

Ј А В Н О  П Р Е Д У З Е Ћ Е  З А  У Р Е Ђ И В А Њ Е  Г Р А Ђ Е В И Н С К О Г  З Е М Љ И Ш Т А

Т Р С Т Е Н И К Ј . П .

О Б А В Е Ш Т А В АДа у име Општине Трстеник, расписује јавно надметање за доделу јавне површине у закуп на одређено време до 5 година, а ради постављања мањeг монтажног објекта бр. 3, у низу са постојећим објектом бр. 2, са његове југоисточне стране, габарита 3,00 x 5,00 м, односно 15,00 м2, нa кат. парцели бр. 3586 KO Tрстеник, локација ''Појило'' у Трстенику у Улици цара Душана, на самој раскрсници са Улицом Радоја Крстића, уписане у Лист непокретности РГЗ бр. 4423 КО Трстеник, а у свему према Програму постављања мањих монтажних објеката бр. U/424..

Наведени објекат је тип пословног објекта-киоск, спратности П+O (приземље). Намена oбјекта je пословање, трговинско-услужна делатност. Објекат поставити на бетонску подлогу, као монтажни, са oсновним конструктивним системом од челичних браварских профила. Кров дати као двоводни, минималног нагиба за изабрани метални кровни покривач. Нагиб крова мора пратити линију нагиба крова објекта бр. 2, а у супротном случају вода са крова новог објекта не сме бити усмерена на постојећи објекат бр. 2 и угрожавати га. Спољашњу облогу крова и фасаде планирати од сендвич панела са завршном обрадом од алуминијума или инокса. Нов објекат у целини мора бити равних линија, једноставне архитектонске обраде. Нов објекат мора да чини јединствену целину и да се максимално уклопи, изабраним материјалима и бојом, са околним објектима-постојећим локалима на истој катастарској парцели., а у свему према Програму постављања мањих монтажних објеката бр. U/424, односно, у складу са условима и техничким нормативима и стандардима за ову врсту објеката. Објекте максимално уклопити изабраним материјалима и бојом са околним објектима.

По извршеном постављању, инвеститор је у обавези да изврши уређење простора око објекта- уређење зеленила у непосредној близини објеката, уређивањe платоа на којем се налази објекат као и да евентуално оштећену јавну површину врати у првобитно стање и сл.

Прикључак на постојећу електроенергетску мрежу извршити у свему према техничким условима које даје ЕПС-ПД ''Електросрбија'' Краљево, ЕД Крушевац, Погон Трстеник.Осталу инфраструктуру регулисати са надлежним комуналним предузећима. Прикључке обезбеђује инвеститор у складу са потребама.

Лице коме се даје у закуп јавна површина грађевинског земљишта на одређено време, обавезно је да пре потписивања уговора о закупу, достави Одсеку за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове, идејну скицу за изградњу тог објекта.

Лицитира се закуп грађевинског земљишта и исти се плаћа унапред за годину дана,а почетна цена је 2,8 евра/м2, што за површину објекта од 15 m2 износи 42,00 евра месечно, oдносно за годину дана унапред, износи 504,00 евра и исти се уплаћује у у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС на дан уплате.

Гарантни износ за учешће износи 10.000,00 динара и исти се уплаћује на рачун закупнина за грађевинско земљиште 840-742153843-66 са позивом на број 80-103.

Право учешћа имају сва правна и физичка лица, сем оних који према локалној самоуправи имају дуговања.

Учесници су дужни да поднесу пријаву у затвореној коверти са видљивом назнаком: ''Пријава за учешће на јавном надметању за закуп грађ. земљишта ради постављања монтажног објекта бр. 3 на локацији ''Појило''а на полеђини и ко је подносилац пријаве. Пријаве поднети на адресу (или лично на писарници предузећа): Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник'', Ж.Апостоловића бр.8., Трстеник.

Уз пријаву се подноси доказ о уплати депозита, изјаву подносиоца пријаве да прихвата све услове , са доказима о идентитету, доказу локалне пореске управе да немају дуговања најкасније до 11.10.2019. године, до 12сати

Важиће само оне пријаве које стигну у ЈП до наведеног рока, без обзира да ли су послате поштом или су достављене лично. Пријава физичког лица мора да има јасну ознаку за коју се локацију конкурише, име и презиме, очево име, ЈМБГ, бр. личне карте, пуну адресу, телефон, мора бити потписана а за правна лица и предузетнике (уписати и податке за физичко лице) садржи и назив, матични број и седиште фирме, потписана од стране овлашћеног лица, извод из АПР и ПИБ .

У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити оверено од стране јавног бележника. Исто се доставља уз пријаву.

Лицима која немају комплетну документацију, неће бити омогућено учешће на јавном надметању, а почетком исте не постоји могућност докомплетирања пријаве. Непотпуне и неблаговремене пријаве ће бити одбачене.

Важиће само оне пријаве које стигну у предузеће до наведеног рока,-комплетно са валидним траженим прилозима из претходног става.

Да би се јавно надметање спровело неопходно је да се пријави најмање један учесник (пријава благовремена, потпуна и исправна), уз услов да прихвати утврђену почетну вредност увећану за један лицитациони корак. Лицитациони корак за месечни закуп , износи 5 евра.

Јавно надметање ће се обавити дана 14.10.2019. године у просторијама Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник'', Ж.Апостоловића бр. 8, са почетком у 10,00. сати.

Поступак спровођења јавног надметања и доделе земљишта у закуп спроводи комисија, по принципу највише излицитираног износа закупа. Учесник који је излицитирао највиши износ закупнине одређене јединице, потписује на записник изјаву којом се обавезује да у року уплати разлику, између уплаћеног депозита до висине износа излицитиране цене закупа.

Након извршене лицитације Комисија доноси предлог одлуке о додели јединице у закуп и и исти доставља Општинском већу општине Трстеник.

Општинско веће доноси коначну одлуку о давању у закуп локације, најуспешнијем лицитанту, који је дужан да у року од 15 дана од дана пријема решења, закључи уговор у о закупу и да изврши уплату закупа унапред за текућу годину.

Уколико се уговор о закупу не закључи у року из решења, губи се право на заснивање закуподавног односа и право на повраћај средстава уплаћених на име депозита.

Гарантни износ учесника, који добије земљиште у закуп, као најповољнији понуђач, биће урачунато у цену закупа. Преостали закуп ће се плаћати на годишњем нивоу.

Учесник који не успе на лицитацији има право на повраћај гарантног износа у року од 5 дана од дана одржавања јавног надметања.

Ближе информације се могу добити у Јавном предузећу за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник'', Ж.Апостоловића бр. 8 или на тел. 037/712-047.

 

Пријава за физичко лице
Пријава за правно лице