Отуђење јавног земљишта у улици Светог Саве поновљени поступак

lokal u ulici svetog save 1 20190912 1843874062lokal u ulici svetog save 2 20190912 1758082294

На основу Закона о јавној својини (Сл. гл.РС бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др. Закон, 108/16, 113/2017 и 95/2018), Закона о планирању и изградњи (Сл. гл.РС бр. 72/09,81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13 Одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18, 31/19 и 37/19), члана 19 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искориштавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (Сл.гласник РС бр. 16/18) Одлуке о грађевинском земљишту (Сл.лист општине Трстеник бр 6/17) и Одлуке СО Трстеник бр. 022-107/2019-01 од 29.11.2019. год., Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник’’ из Трстеника

Р а с п и с у ј е

ОГЛАС

О ПОНАВЉАЊУ ПОСТУПКА

ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА РАДИ ОТУЂЕЊА ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

 

1. Подаци о земљишту у грађевинском подручју:
Предмет је отуђење јавним надметањем земљишта у јавној својини општине Трстеник, чији је носилац права коришћења ЈКСП ''Комстан'' Трстеник, и то кат.парцеле бр. 4051/2 КО Трстеник, уписане у Лист непокретности број 4720 КО Трстеник, потес ''Светог Саве'' у Трстенику, у површини од 1118 м2.
2. Намена кат.пацеле: пословна делатност, са могућношћу становања, до максимум П+2 (П+1+Пк).
3. Степен комуналне опремљености
Приступ парцели предвиђен је из Улице Светог Саве. Парцела је у потпуности комунално опремљенаа (водовод, кишна и фекална канализација, ЕЕ и ТТ инсталације). Прикључке обезбеђује инвеститор у складу са потребама.
Почетни износ цене за отуђење кат.парцеле утврђен је на основу Одлуке СО Трстеник, о покретању поступка отуђења земљишта у јавној својини, бр. 022-107/2019-01 од 29.11.2019. године, и износи 35 еура/м2, што за укупну површину од 1118 м2, износи 39.130,00 еура. Понуђач не може понудити мање од 0,50 eura/м2 у односу на претходну понуду-лицитациони корак.
Јавно надметање ће се обавити дана 21.02.2020. године у просторијама Народног универзитета Трстеник, К. Милице бр. 16, сала Већнице на I спрату са почетком у 11,30. сати.
Депозит за учешће на јавном надметању износи 20% од укупне вредности катастарске парцеле односно 7.826,00 еура и исти се уплаћује у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС на дан уплате, на текући рачун Општине Трстеник бр. 840-841151843-84, по моделу 97 позив на број 80-103, а накасније до 20.02.2020. године.
Депозит учесника коме се отуђује земљиште биће урачунато у цену отуђења, а лицима који су учествовали у поступку, али нису излицитирали, депозит се враћа у року од 5 дана од дана одржане седнице комисије.
Садржај пријаве, начин и рок доставе пријаве
Право учешћа имају сва правна и физичка лица .
Учесници су дужни да поднесу пријаву у затвореној коверти са видљивом назнаком на коју локацију и грађевинску парцелу се односи- ''Пријава за учешће на јавном надметању за отуђење кат. парцеле бр. 4051/2 КО Трстеник а на полеђини и ко је подносилац пријаве и телефон за контакт. Пријаве поднети на адресу (или лично на писарници предузећа): Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник'', Ж.Апостоловића бр.8., Трстеник.
Уз пријаву која садржи изјаву подносиоца пријаве да прихвата све услове, подноси се доказ о уплати депозита, , са доказима о идентитету, најкасније до 20.02.2020.године, до 12 сати.
Важиће само оне пријаве које стигну у ЈП до наведеног рока, без обзира да ли су послате поштом или су достављене лично. Пријава физичког лица мора да има јасну ознаку за коју се локацију конкурише, име и презиме, очево име, ЈМБГ, бр. личне карте, пуну адресу, телефон, мора бити потписана а за правна лица и предузетнике (уписати и податке за физичко лице) садржи и назив, матични број и седиште фирме, потписана од стране овлашћеног лица, оргинал извода из АПР (не старији од 90 дана од дана подношења ове пријаве).
У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити оверено од стране јавног бележника. Исто се доставља уз пријаву.
Лицима која немају комплетну документацију, неће бити омогућено учешће на јавном надметању, а почетком исте не постоји могућност докомплетирања пријаве. Непотпуне и неблаговремене пријаве ће бити одбачене.
Поступак јавног надметања спроводи комисија за расписивање јавног надметања.
Да би се надметање спровело потребно је да се пријави и присуствујe један учесник-понуђач. Предметно земљиште се отуђује лицу које понуди највећу цену за предметно земљиште и које је дужно да потпише изјаву са назнаком излицитиране висине износа цене.
Обавезе учесника после одржаног јавног надметања
Излицитирани износ се плаћа једнократно, у року од 30 дана, од дана закључења уговора о отуђењу земљишта.
Подносилац пријаве губи право на повраћај депозита ако буде изабран за најповољнијег понуђача, а не закључи уговор и не уплати купопродајну цену у предвиђеном року. Учесник коме се отуђује земљиште дужан је да у року од 30 дана, од дана достављања решења о отуђењу земљишта, закључи уговор о отуђењу земљишта.
Ако лице коме се решењем отуђује земљишта, својом кривицом, не закључи уговор у датом року, сматраће се да је одустао и нема право повраћаја депозита.
Уколико учесник који је излицитирао највећи износ цене, одустане, пошто председник комисије објави да је јавно надметање завршено, а пре доношења решења о отуђењу, нема право повраћаја депозита.
Понуђачима чија понуда није прихваћена као најповољнија, депозит се враћа у року од 5 дана, од дана одржаног јавног надметања.
Ако најповољнији понуђач не плати понуђену цену у року, закључком се оглашава да је продаја без дејства према њему и земљиште нуди следећем по реду најповољнијем понуђачу, уз одређивање рока за плаћање понуђене цене и тако редом, док се не исцрпе сви понуђачи са јавног надметања. Ако ниједан понуђач не плати понуђену цену у року, утврђује се да прва продаја није успела. СО Трстеник ће, на предлог Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник'', донети решење о стављању ван снаге решења о отуђењу, при чему ова лица немају право на повраћај уплаћеног депозита.
Термин за разгледање непокретности, утврдиће се договором са заинтересованим лицима.
Рок за привођење грађевинског земљишта намени тече од дана подношења пријаве радова, у складу са чланом 140 и чланом 148 Закона о планирању и изградњи.
Ближе информације се могу добити у Јавном предузећу за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник'', Ж.Апостоловића бр.8 или на тел. 037/712-047.
Овај оглас се налази и на сајту Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник'' - www.direkcijats.rs, www.trstenik.rs, огласним таблама Општинске управе Трстеник и ЈП за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник''.
Пријава за физичко лице
Пријава за правно лице