Отуђење јавним надметањем грађевинског земљишта у јавној својини општине Трстеник, кат.парцеле бр. 5234 КО Трстеник

На основу члана 27 став 10, 29 и 31а Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“ бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др. Закон, 108/16, 113/2017, 95/2018 и 153/20) и члана 2 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС“ бр. 16/18) и члана 40 став 1 тачка 35 Статута општине Трстеник („Сл. лист Трстеник“ бр. 1/2019) и Одлуке СО Трстеник бр. 022-170/2022-01 од 19.12.2022. године, Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник’’ из Трстеника

Р а с п и с у ј е

ОГЛАС

О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

1. Подаци о земљишту у грађевинском подручју:
Предмет је отуђење јавним надметањем грађевинског земљишта у јавној својини општине Трстеник, и то кат.парцеле бр. 5234 КО Трстенику површини од 431м2, уписане у Лист непокретности број: 4423 КО Трстеник, као јавна својина општине Трстеник.
2. Намена кат.пацеле: земљиште у грађевинском подручју.
3. Степен комуналне опремљености
Приступ парцели предвиђен је из улице Радета Додића (кат. парцела 5221/2 КО Трстеник. Постоји комунална инфраструктура (водовод, фекална канализација, ЕЕ и ТТ инсталације). То је остало земљиште у државној својини - остало вештачки створено неплодно земљиште.
На парцели је уписан терет –забележба право пролаза од 13.08.2019. године.
Грађевинско земљиште отуђује се путем јавног надметања – лицитација, по тржишним условима, а у складу са чланом 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“ бр. 16/18).
Почетни износ цене за отуђење катастарску парцелу број: 5234 КО Трстеник, у површини од 431м2 износи 5.603,00 евра. Почетну цену утврдила је Комисија за грађевинско земљиште Закључком број: 02-130-2/2022-02 од 14.12.2022. године и то у износу од 13,00 евра/м2.
Висина депозита износи 10% од процењене вредности, што за катастарску парцелу број: 5234 КО Трстеник, износи 506,30 евра.
Депозит се уплаћује у динарској противвредности по средњем кусру НБС, на дан уплате, на текући рачун општине Трстеник, број: 840-811151843-89, по моделу 97, позив на број: 80-103.
Јавно надметање ће се обавити дана 20.02.2023. године у просторијама Народног универзитета Трстеник, К. Милице бр. 16, сала Већнице на I спрату са почетком у 12:00 сати.
Садржај пријаве, начин и рок доставе пријаве
Право учешћа имају сва правна и физичка лица .
Учесници су дужни да поднесу пријаву у затвореној коверти са видљивом назнаком на коју локацију и грађевинску парцелу се односи- ''Пријава за учешће на јавном надметању за отуђење кат. парцеле бр. 5234 КО Трстеник'' а на полеђини и ко је подносилац пријаве. Пријаве поднети на адресу (или лично на писарници предузећа): Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник'', Ж.Апостоловића бр.8., Трстеник.
Уз пријаву се подноси доказ о уплати депозита, изјаву подносиоца пријаве да прихвата све услове из огласа, са доказима о идентитету, најкасније до 17.02.2023.године, до 12 сати.
Важиће само оне пријаве које стигну у ЈП до наведеног рока, без обзира да ли су послате поштом или су достављене лично. Пријава физичког лица на оглас мора да има јасну ознаку за коју се локацију конкурише, име и презиме, очево име, ЈМБГ, бр. личне карте, пуну адресу, телефон, мора бити потписана а за правна лица и предузетнике (уписати и податке за физичко лице) садржи и назив, матични број и седиште фирме, потписана од стране овлашћеног лица, оргинал извода из АПР (не старији од 30 дана од дана подношења ове пријаве).
У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити оверено од стране јавног бележника. Исто се доставља уз пријаву.
Лицима која немају комплетну документацију по овом огласу, неће бити омогућено учешће на јавном надметању, а почетком исте не постоји могућност докомплетирања пријаве. Непотпуне и неблаговремене пријаве ће бити одбачене.
Поступак јавног надметања спроводи комисија за расписивање јавног надметања.
Да би се надметање спровело потребно је да се пријави и присуствујe један учесник-понуђач. Предметно земљиште се отуђује лицу које понуди највећу цену за предметно земљиште и које је дужно да потпише изјаву са назнаком излицитиране висине износа цене.
Обавезе учесника после одржаног јавног надметања
Излицитирани износ се плаћа једнократно, у року од 15 дана, од дана закључења предуговора о отуђењу земљишта.
Подносилац пријаве губи право на повраћај депозита ако буде изабран за најповољнијег понуђача, а не закључи предуговор и не уплати купопродајну цену у предвиђеном року. Учесник коме се отуђује земљиште дужан је да у року од 8 дана, од дана достављања решења о отуђењу земљишта, закључи предуговор о отуђењу земљишта.
Ако лице коме се решењем отуђује земљишта, својом кривицом, не закључи предуговор у датом року, сматраће се да је одустао и нема право повраћаја депозита.
Уколико учесник који је излицитирао највећи износ цене, одустане, пошто председник комисије објави да је јавно надметање завршено, а пре доношења решења о отуђењу, нема право повраћаја депозита.
Понуђачима чија понуда није прихваћена као најповољнија, депозит се враћа у року од 8 дана, од дана одржаног јавног надметања.
Ако најповољнији понуђач не плати понуђену цену у року, закључком се оглашава да је продаја без дејства према њему и земљиште продаје следећем по реду најповољнијем понуђачу, уз одређивање рока за плаћање понуђене цене и тако редом, док се не исцрпе сви понуђачи са јавног надметања. Ако ниједан понуђач не плати понуђену цену у року, утврђује се да прва продаја није успела. СО Трстеник ће, на предлог Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник'', донети решење о стављању ван снаге решења о отуђењу, при чему ова лица немају право на повраћај уплаћеног депозита по јавном огласу.
Термин за обилазак и разгледање непокретности, утврдиће се договором са заинтересованим лицима.
Ближе информације се могу добити у Јавном предузећу за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник'', Ж.Апостоловића бр.8 или на тел. 037/712-047.
Овај оглас се налази и на сајту Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник''-www.direkcijats.rs., огласним таблама Општинске управе Трстеник и ЈП за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник''.
Број: 15
11.01.2023. године

 

 pdfПријава за правно лице  pdfПријава за физичко лице