Продаја локала Зелена пијаца локал број 3

slika panoramaIMG 3781bilbord lokali pijaca

На основу члана 27 став 10 и члана 29 Закона о јавној својини („Сл. гл. РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др. Закон, 108/16 и 113/2017, 95/18 и 153/20), члана 19 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС“ бр. 16/18) и Одлуке СО Трстеник бр. 022-132/2022-01 од 29.11.2022. године, Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник’’ из Трстеника

 

Р а с п и с у ј е

ОГЛАС

О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

 

 

Подаци о непокретности која се отуђује:
Предмет огласа је поступак отуђење пословног простора, путем јавног надметања који се налази у објекту број 6, ЗГРАДА ПОСЛОВНИХ УСЛУГА – УГАОНИ ЛОКАЛ, изграђеног на катастарској парцели број: 4142/1, број посебног дела 3., начин коришћења: ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ЗА КОЈИ НИЈЕ УТВРЂЕНА ДЕЛАТНОСТ – ЛОКАЛ 3, У ПРИЗЕМЉУ 11.40m2,, НА СПРАТУ 218.74m2,, корисне површине: 230m2,, уписан у Лист непокретности број: 4720 КО Трстеник, као јавна својина општине Трстеник.
Приступ локалу је предвиђен је из саобраћајнице у блоку „Зелена пијаца“, у чијем појасу регулације је изграђена припадајућа комунална инфраструктура (водовод, кишна и фекална канализација, гас).
Степен комуналне опремљености:
Локал се продаје у виђеном стању. Обавеза купца је да изврши завршне грађевинске радове у складу са пројектно техничком документацијом, која је урађена од стране продавца, као и да изврше изградњу и плате прикључке на мрежу комуналне инфраструктуре (електроенергетску, водоводну, канализациону, гасну), а све у року од девет месеци од дана закључења предуговора о купопродаји локала. Трошкови пореза, овере предуговора и уговора, укњижења и други евентуални трошкови, који могу настати из реализације овог правног посла, падају на терет купца. По завршетку комплетног објекта, добијањем употребне дозволе за објекат и укњижењем објекта у катастар, закључује се коначан уговор о купопродаји локала и купац стиче право на укњижење власништва.
Почетни износ цене за отуђење локала утврђена је на основу Обавештења о процени тржишне вредности Министарства финансија – Пореска управа – Група за контролу издвојених активности Трстеник, број: 103-464-08-00144/2022-0000 од 28.04.2022. године, умањену за 20% на основу члана 31а Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), у износу од 543,852 евра по 1m2, што за укупну површину од 230m2, износи 125.085,96 евра и исти ће бити исплаћен у динарској противвредности по средњем курсу НБС, на дан уплате.
Јавно надметање ће се обавити дана 12.01.2023. године у просторијама Народног универзитета Трстеник, К. Милице бр. 16, сала Већнице на I спрату, са почетком у 12,00 сати.
Предметни локал се отуђује лицу које понуди највећу цену за предметни локал и које је дужно да потпише изјаву са назнаком излицитиране висине износа цене.
Висина депозита износи 10% од процењене вредности предметног пословног простора, односно 12.508,00 евра и исти се уплаћује у динарској противвредности по средњем курсу НБС, на дан уплате, на текући рачун општине Трстеник, број: 840-811151843-89, по моделу 97, позив на број: 80-103, а наjкасније до 11.01.2023. године.
Депозит учесника коме се отуђује локал биће урачунато у цену отуђења.
Садржај пријаве, начин и рок доставе пријаве:
Право учешћа имају сва правна и физичка лица која претходно уплате депозит и доставе попуњене пријаве (образац пријаве се налази на сајту www.direkcijats.rs.) са свим траженим доказима.
Учесници су дужни да поднесу пријаву у затвореној коверти са видљивом назнаком на који локал се односи- ''Пријава за учешће на јавном надметању за отуђење локала – у објекту број 6, ЗГРАДА ПОСЛОВНИХ УСЛУГА – УГАОНИ ЛОКАЛ'' а на полеђини и ко је подносилац пријаве. Пријаве поднети на адресу (или лично на писарници предузећа): Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник'', Ж.Апостоловића бр. 8., Трстеник.
Уз пријаву се подноси доказ о уплати депозита општини као и извод из АПР- за правна лица и предузетнике, најкасније до 11.01.2023.до 12 сати.
Важиће само оне пријаве које стигну у ЈП до наведеног рока, без обзира да ли су послате поштом или су достављене лично. Пријава физичког лица на оглас мора да има јасну ознаку за коју се локацију конкурише, име и презиме, очево име, ЈМБГ, бр. личне карте, пуну адресу, телефон, мора бити потписана а за правна лица и предузетнике (уписати и податке за физичко лице) садржи и назив, матични број и седиште фирме, потписана од стране овлашћеног лица, оргинал извода из АПР (не старији од 30 дана од дана подношења ове пријаве).
У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити оверено од стране јавног бележника. Исто се доставља уз пријаву.
Лицима која немају комплетну документацију по овом огласу, неће бити омогућено учешће на јавном надметању, а почетком исте, не постоји могућност докомплетирања пријаве. Непотпуне и неблаговремене пријаве ће бити одбачене.
Поступак јавног надметања спроводи комисија за спровођење јавног надметања. Да би се надметање спровело потребно је да се пријави и присуствује најмање један учесник - понуђач, под условом да прихвати почетну цену.
Обавезе учесника после одржаног јавног надметања
Излицитирани износ се плаћа једнократно, у року од 8 дана, од дана закључења предуговора о отуђењу локала.
Подносилац пријаве губи право на повраћај депозита ако буде изабран за најповољнијег понуђача, а не закључи предуговор и не уплати купопродајну цену у предвиђеном року. Учесник коме се отуђује локал, дужан је да у року од 8 дана, од дана достављања решења о отуђењу локала, закључи предуговор о отуђењу локала.
Ако лице коме се решењем отуђује локал, својом кривицом, не закључи предуговор у датом року, сматраће се да је одустао и нема право повраћаја депозита.
Уколико учесник који је излицитирао највећи износ цене, одустане, пошто председник комисије објави да је јавно надметање завршено, а пре доношења решења о отуђењу, нема право повраћаја депозита.
Понуђачима чија понуда није прихваћена као најповољнија, депозит се враћа у року од 8 дана, од дана одржаног јавног надметања.
Ако најповољнији понуђач не плати понуђену цену у року, закључком се оглашава да је продаја без дејства према њему и локал продаје следећем по реду најповољнијем понуђачу, уз одређивање рока за плаћање понуђене цене и тако редом, док се не исцрпе сви понуђачи са јавног надметања. Ако ниједан понуђач не плати понуђену цену у року, утврђује се да прва продаја није успела. СО Трстеник ће, на предлог Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник'', донети решење о стављању ван снаге решења о отуђењу, при чему ова лица немају право на повраћај уплаћеног депозита по јавном огласу.
Термин за обилазак и разгледање непокретности и документације, утврдиће се договором са заинтересованим лицима.
Ближе информације се могу добити у Јавном предузећу за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник'', Ж.Апостоловића бр. 8 или на тел. 037/712-047.
 
Овај оглас се налази и на сајту Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник''-www.direkcijats.rs., огласним таблама Општинске управе Трстеник и ЈП за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник''.
Број: 1127
Датум: 08.12.2022. године
 pdfПријава за правно лице  pdfПријава за физичко лице