2021

План набавки на које се Закон не примењује за 2021
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
Поновљени поступак Услуга израде дела пројектно техничке документације за изградњу школе за основно музичко образовање(пројекат машинских инсталација)
Поновљени поступак Услуга израде дела пројектно техничке документације за изградњу школе за основно музичко образовање(пројекат електро инсталација)
Набавка резервних делова и потрошног материјала за путничка возила
Услуга поправке и одржавања путничких возила у току 2021.године
Набавка канцеларијског материјала
Услуга израде дела пројектно техничке документације за реконструкцију капеле и наткривање платоа
Поновљени поступак Набавка горива за путничка возила за потребе наручиоца у току 2021.године
Услуга израде дела пројектно техничке документације и надзора за реконструкцију дела (2/5) индустријске хале бр. 20 у оквиру комплекса „Западна Морава“ у Трстенику на кат. парцели 4587/1 КО Трстеник